Back to top

Interreg SK-HU

Srdečne Vás pozývame na podujatie organizované EZÚS Ister - Granum, ktoré je 
záverečným podujatím našich projektov realizovaných v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Viac info:

/files/content/invitation_en.pdf

/files/content/meghivo_hu.pdf

/files/content/pozvanka_-_sk.pdf

Dokumenty:

/files/content/invitation_en.pdf

/files/content/sprava_z_kontroly.pdf

/files/content/dodatok_c_1.pdf

/files/content/kupna_zmluva.pdf

/files/content/invoice_400234.pdf

/files/content/invoice_400486.pdf

/files/content/invoice_400588.pdf

/files/content/invoice_400589.pdf

/files/content/invoice_400610.pdf

/files/content/invoice_400611.pdf

/files/content/invoice_400612.pdf

/files/content/invoice_400653.pdf

/files/content/invoice_400666.pdf

IG Heritage - Sieť miestnych produkto

Akčný plán (TAPE) vychádza z predchádzajúcich výsledkov a projektov programu miestnych produktov EZÚS Ister-Granum, ktorý sa začal v roku 2012 a ktorého cieľom je vytvoriť cezhraničnú sieť miestnych produktov, akýsi klaster, a prostredníctvom nej rozvíjať hospodárstvo euroregiónu, zlepšiť jeho trh práce a posilniť regionálnu identitu.

Výsledkom akčného plánu bude nielen zjednotenie a rozvoj trhu v cezhraničnej oblasti, ale aj rozvojový program, ktorý v roku 2012 začalo EZÚS Ister-Granum, a zároveň zlepšenie viditeľnosti a identity regiónu.

Cieľ:

Cieľom akčného plánu je prispieť najmä k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnanosti na slovenskej strane, a to prostredníctvom znovuobjavenia miestneho dedičstva a rozvoja a predaja výrobkov na jeho základe, za predpokladu šetrného využívania krajiny.

Špecifické ciele TAPE sú:

● zlepšenie prevádzkových podmienok miestnych výrobcov,

● posilnenie cezhraničnej integrácie trhu s miestnymi výrobkami.

 

Aktivity:

1. zvýšenie kapacity miestnych výrobcov prostredníctvom nákupu zariadení a rozvoja nových služieb

2. zlepšenie podmienok uvádzania na trh

3. budovanie regionálnej značky a imidžu

 

Project Delivery

 Rozvoj regionálnej spracovateľskej a maloobchodnej kapacity

Partnerstvo: Natur products Németh s.r.o. (Ipeľský Sokolec), Združenie pre rozvoj vidieka Börzsöny-Duna-Ipoly

 

Výsledky:

● projekt výrazne zvýši kapacitu závodu na spracovanie medu a ovocia spoločnosti Natur Products s.r.o. (Ipeľský Sokolec)

● BDIVE zriadi nové prijímacie miesta vďaka čomu budú zdravé miestne produkty dostupnejšie pre miestnych obyvateľov (najmä starších).

● BDIVE zorganizuje 5 seminárov na zvýšenie povedomia spotrebiteľov, propagáciu hodnoty miestnych produktov a rozšírenie vedomostnej základne o ekologickom poľnohospodárstve v oblasti

 

ID projektu: SKHU/1802/3.1/036

Program pod ktorým sa uskutočníInterreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

 

Názov projektu: Rozvoj regionálnych spracovateľských a maloobchodných kapacít

Názov partnera: Natur Products-Németh s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: podpora zamestnanosti

Začiatok vykonávania: 01.01.2020

Koniec vykonávania: 30.06.2023

Rozpočet projektu: 440.000,-€

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 374.000,-€

www.skhu.eu

IG Heritage - helyi termék hálózat

Az akcióterv (TAPE) szervesen épül az Ister-Granum EGTC 2012-ben elindított helyitermék-programjának korábbi eredményeire, megvalósított projektjeire, amelyek célja egy határon átnyúló helyitermék-hálózat, egyfajta klaszter létrehozása, és ezen keresztül az eurorégió gazdasági fejlesztése, munkaerőpiaci helyzetének javítása és a regionális identitástudat erősítése.

Az akcióterv eredményeként nemcsak a határon átnyúló térség piaca egységesül és fejlődik, hanem az Ister-Granum EGTC által 2012-ben elkezdett fejlesztési program is célba ér, egyben javítva a régió láthatóságát és identitását.

Cél:

az akcióterv főként a kedvezőtlenebb szlovák oldali foglalkoztatási helyzet javításához szeretne hozzájárulni, a helyi örökség újra-felfedezése és az erre alapozott, szelíd tájhasználatot feltételező termékfejlesztés és –értékesítés révén.

A TAPE speciális cékitűzései:

● egyrészt a helyitermék-előállítók működési feltételeinek javítását,
● másrészt a helyitermék-piac határon átnyúló integrációjának erősítését érintik.

Tevékenységek:

1. Helyi termelők kapacitásának bővítése eszközbeszerzés révén, illetve új szolgáltatások kialakítása révén
2. Az értékesítési feltételek javítása
3. Regionális brandépítés és szemléletformálás

Projektelemek:

 • CCP – Koordináció és kommunikáció

Partnerség: Ister-Granum EGTC

Eredmények:

● AZ EGTC feladata az akcióterv öt projektjének koordinálása, és teljes körű kommunkikációs feladatának ellátása. Segítésget nyújt a partnerek egymás közti, illetve az Irányító Hatósággal való kapcsolattartásban, az adminisztrációs feladatok ellátásában, jogi, techniakai kérdések megoldásában. 

 • Delivery – A regionális feldolgozási és kiskereskedelmi kapacitások fejlesztése

Partnerség: Natur products Németh s.r.o. (Ipolyszakállos), Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Eredmények:

● a projekt Natur Products s.r.o. (Ipolyszakállos) méz- és gyümölcsfeldolgozó üzemének kapacitásait fogja jelentősen megnövelni
● a BDIVE a meglévő szobi mellett 3 új átvevőpontot alakít ki (Letkésen és Bernecebarátiban), melynek következtében az egészséges, helyi termékek könnyebben elérhetővé válnak a helyi lakosok számára (főleg az idősebbek számára)
● a BDIVE 5 műhelyt szervez, melyek növelik a fogyasztók tudatosságát és megismerteti velük a helyi termékek értékeit, emellett növekszik a biogazdasággal kapcsolatos tudásbázis a térségben

Projekt azonosítószáma: SKHU/1802/3.1/036
Projekt elnevezése: A regionális feldolgozási és kiskereskedelmi kapacitások fejlesztése
Partner neve: Natur Products-Németh s.r.o.
A projekt fő célja: a foglalkoztatottság támogatása
Megvalósítás kezdete: 2020.01.01.
Megvalósítás vége: 2023.06.30.
Támogatási összeg: 440 000€

 

 • Sales – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Partnerség: Párkány Város Önkormányzata, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Eredmények:

● megnyílik a VIZA központ (Régió Háza – House of the Region) Párkányban
● az EKOKU továbbfejleszti a Kiskosár helyi bevásárló közösségnek és termelőinek nyújtott szolgáltatásokat az esztergomi régi épület felújításával és egy új termék átvevőhely és érzékenyítő központ létrehozásával
● a beruházásoknak köszönhetően a helyi piacok hálózata bővül, a potenciális fogyasztók száma pedig nő

 • Sales 2.0 – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Partnerség: Szőgyén, Nagymaros, Bajót önkormányzata

Eredmények:

● Szőgyén községben megújításra kerül a tájház, és a hozzá tartozó épületegyüttes, amely így alkalmassá válik a helyi termelői piac befogadására.
● Nagymaroson a helyi termék piac nem rendelkezik korszerű vizesblokkal. Ennek megteremtése érdekében megújításra kerül a kultúrház vizesblokkja, amely a piacra érkező vásárlók számára is nyitott lesz
● Bajóton kialakításra kerül a helyi termelői piac. Olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely más rendezvények megtartására is alkalmas lesz

 • Brand – Határon átnyúló márkaépítés

Partnerség: Ister-Granum EGTC, Agrárinformatika Kft.

Eredmények:

●  Az Ister-Granum EGTC rendelkezik helyi védjeggyel, amelynek piacra vezetése, és szlovákiai bejegyzése történik meg a projekten belül. E mellett helyi termékek bemutatására, árusítására alkalmas polcok, standok kerülnek beszerzésre, amelyeket piacokon, rendezvényeken, illetve kijelölt, szerződéses partnerek üzleteiben kerülnek majd elhelyezésre.
●  Az Agrárinformatika Kft webportált, és applikációt fejleszt a projekt keretében. A fő cél, hogy a közvetlen vásárlók mellett a vendéglátóipari egységek is közvetlenül kapcsolatba kerülhessenek a termelőkkel

 • Wine_LAB – A régió helyi borászait támogató szolgáltatások fejlesztése

Partnerség: Muzsla önkormányzata, Szivek pince (Kesztölc)

Eredmények:

●  Muzsla községben borlaboratóriumot hoznak létre. A laboratóriumot analizátorral látják el, amely 43 különféle paramétert képes azonosítani, lehetővé téve a termelők számára a saját boruk címkézését és palackozását az elvégzett elemzések eredményei alapján. A régió több pontján időjárás-előrejelzési rendszer kerül kiépítésre. A szolgáltatás célja az időjárási változásoknak a szőlőtermesztésre gyakorolt ​​kedvezőtlen hatásainak előrejelzése.
●  Felújításra kerül a Szivek pincészet ingatlanja, pincéje. A magyar borászok bormintáit a kesztölci felújított pincében gyűjtik, és hetente egyszer szállítják a mužlai borlaboratóriumba elemzés céljából.
Ezenkívül a felújított pincében workshopokat szerveznek a borkészítésről. Ezekbe bevonják a szakértőket, akik tudásukkal szolgálnak arról, hogyan érhető el magasabb minőség és mennyiség a bor előállításakor.


Bővebben a helyi termék hálózatról:

Ister – Granum Helyi Termék Hálózat


A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

 

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

 

 • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
 • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
 • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
 • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
 • a lakosság egészségi állapotának javítása
 • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

 

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből a Natur Products – Németh s.r.o. részvételével valósul meg a RE-BOOT című projekt.

 

A RE-BOOT projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javítása. A projekt megvalósítására 390 897,30 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási forrás áll rendelkezésre.

 

A projektben a Natur Products – Németh s.r.o. számára a termeléshez szükséges eszközök beszerzése valósul meg, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.

A projekt keretében Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő. Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata.

 

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/053

Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu  

A projektben résztvevő további partnerek:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ -  http://restart-skhu.eu/reboot/

Szob Város Önkormányzata – http://szob.hu/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  - https://www.maltai.hu/

Mira Office - http://www.miraoffice.sk/