Back to top

Všeobecné obchodné podmienky

Sme radi, že ste sa stali našim klientom. Prosím pozorne prečítajte naše obchodné podmienky.
Ak by ste potrebovali pomoc – napíšte na info [at] naturproduct.sk, alebo zavolajte na +421 917 503 006.
Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu nášho obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Natur Products - Németh s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec č. 424, Slovenská Republika
IČO: 36539554
DIČ: 2020155566
IČ DPH: SK2020155566
Bankové spojenie: Sberbank a.s. Levice
IBAN číslo účtu: SK80 3100 0000 0044 4002 6202

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.naturproduct.sk.  Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ

Overenie objednávky

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a predpokladanú cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne: tovar je kupujúcemu doručený v priebehu 2 až 5 pracovných dní. V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi dátum doručenia zásielky. Tovar bude objednávateľovi doručený Slovenskou poštou alebo inou zmluvnou prepravnou spoločnosťou na dobierku.

4. Dopravné

Tovar posielame zmluvnou prepravnou spoločnosťou na náklady odberateľa.

Cena za prepravu:

 • Kurierska služba - 4,90€
 • Slovenská pošta - 4,90€
 • Osobný odber - ZDARMA

Tovar si môžete osobne prebrať na adrese: Ipeľský Sokolec 424

Spôsoby platby

 • Platba vopred na účet: 0€
 • Platba platobnou kartou: 0€
 • Platba dobierkou pri prevzatí tovaru - 1,50€

Pri objednávke nad 100 € s DPH v maloobchodných cenách v e-shope platí dopravu dodávateľ.

5. Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 8,40€ + DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy tovar kupujúci prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 8,40€ + DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumený.

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

7. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštová adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.